Różnicowy kalorymetr skaningowy mierzy różnicę pomiędzy ciepłem przepływającym przez  komorę z próbką oraz przez drugą komorę z materiałem wzorcowym, poddanych tym samym temperaturom. Przepływ ciepła przekłada się na wyemitowaną moc i mierzony jest w watach lub miliwatach. Jeżeli przepływ ciepła lub moc podane są w funkcji czasu, otrzymuje się wielkość uzyskanej energii, wyrażoną w mWs = mJ.

Oznaczenia techniką DSC dostarczają danych odnośnie efektów termicznych opisywanych zmianą entalpii oraz zmianami temperatury, jak topnienie, krystalizacja, przejście fazowe solid-solid, oraz reakcje chemiczne. Możliwe jest również oznaczenie zmiany pojemności cieplnej układu, pojawiającej się np. przy przejściu szklistym.

Zastosowanie metody DSC

Metoda DSC może być użyteczna do badania następujących właściwości substancji farmaceutycznych oraz zjawisk, którym te substancje podlegają:

 •     charakterystyka API i substancji pomocniczych
 •     Identyfikacja API i substancji pomocniczych
 •     Rozkład substancji
 •     Oznaczanie zawartości
 •     Przejścia szkliste
 •     Zawartość wilgoci w substancji
 •     Struktura krystaliczna
 •     Stabilność w warunkach utleniających
 •     Diagramy fazowe
 •     Przejścia fazowe
 •     Polimorfizm
 •     Pseudopolimorfizm
 •     Oznaczanie czystości chemicznej
 •     Temperatura topnienia
 •     Czystość optyczna
 •     Stabilność

Dysponujemy aparatem Mettler Toledo DSC 822e, wyposażonym w intra-cooler Huber TC 100.

Parametry urządzenia:

 •     zakres temperaturowy : -65°C do +500°C
 •     prędkość ogrzewania próbki: 0.01 – 20 K/min
 •     rozdzielczość: 0.4 uW, 0.2°C
 •     wielkość próbki: do 150 ul